هنوز هیچ چیز در مورد چگونگی اضافه کردن بعضی دانلود ها وجود ندارد؟